För klimatet spelar det ingen roll var på jorden utsläppen av växthusgaser sker, effekten blir densamma. Det beror på att växthusgaserna fördelar sig jämnt i atmosfären, så utsläpp i till exempel Japan och Sverige är värda lika mycket och helt utbytbara. Utsläppen är dock olika stora i olika delar av världen, och har pågått under olika lång tid. Man kan ställa samman de här siffrorna på olika vis, och i figuren nedan syns tre av de vanligaste sätten att redovisa utsläppen från olika länder.Globala utsläpp av växthusgaser

I den första figuren visar staplarna hur mycket en (1) person i varje land i genomsnitt släpper ut. Det är ett sätt att räkna som är vanligt i statistik på en mängd andra områden än just klimat, eftersom det blir enkelt att jämföra siffror mellan länder, t ex antal födda barn per kvinna eller hur rikt ett land är (mätt som BNP per capita). Det är också ett sätt att räkna som tydligt visar skillnad i livsstil och materiell välfärd mellan olika länder. Ofta anges värdet 1,5 ton koldioxidekvivalenter  per person och år som en långsiktigt hållbar nivå på utsläppen för att undvika stora klimatförändringar.

I den andra figuren visar staplarna summan av alla utsläpp i ett land, oavsett hur många människor som gett upphov till dem. Det är ett sätt att räkna som brukar föredras av rika länder, eftersom deras relativt små befolkningar med höga per capita-utsläpp med detta räknesätt ser ut att släppa ut mindre , jämfört med befolkningsrika fattigare länder. Värt att notera med detta räknesätt är att Kina gick om USA som världens största utsläppare av växthusgaser i början av 2000-talet.

I den tredje figuren visar staplarna summan av utsläppen över tid för de olika länderna. Det betyder att man lagt samman alla utsläpp som skett i ett land under de senaste 250 åren, vilket ger tidigt industrialiserade länder höga staplar och länder med sen eller låg industrialisering låga staplar. Detta är ett sätt att räkna som brukar föredras av utvecklingsländer, som på detta vis kan hävda att de också har rätt att släppa ut växthusgaser under tiden de bygger upp sina ekonomier.