metan_koNär vi på Utsläppsrätt.se säger koldioxid eller CO2 borde vi ofta säga växthusgaser istället. I verkligheten är det inte bara utsläppen av koldioxid som är skadliga, även utsläpp av andra gaser ökar växthuseffekten.

Det är dessutom så att de andra växthusgaserna ökar växthuseffekten olika mycket. Därför har man ”översatt” deras påverkan till hur mycket koldioxid som skulle orsaka samma växthuseffekt. Det brukar kallas ”koldioxidekvivalenter” och gäller per viktenhet, till exempel kilogram eller ton. Ett konkret exempel är att 1 kg metan orsakar lika mycket växthuseffekt som 23 kg koldioxid.

I tabellen nedan listas de sex vanligaste växthusgaserna och deras påverkan översatt till koldioxidekvivalenter.

Växthusgas Kemisk beteckning Antal koldioxidekvivalenter
Koldioxid CO2 1
Metan CH4 23
Lustgas N20 310
Fluorkarboner FC 6 500 – 9 200
Ofullständigt fluorerade kolväten HFC 140 – 11 700
Svavelhexafluorid SF6 23 900